Öneride bulun

İcra Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı Sınavlarına Hazırlık (3 Cilt)

İÇİNDEKİLER (CİLT I)

MEDENİ USUL HUKUKU
BİRİNCİ KISIM: USUL HUKUKUNA GİRİŞ
Birinci Bölüm: Temel Kavramlar
İkinci Bölüm: Yargı Örgütü
Üçüncü Bölüm: Yargı Görevlileri

İKİNCİ KISIM: USULİ UYUŞMAZLIKLAR
Birinci bölüm: Yargı Yolu Uyuşmazlıkları
İkinci Bölüm: Görev Uyuşmazlıkları
Üçüncü Bölüm: Yetki Uyuşmazlıkları
Dördüncü Bölüm: İş Dağılımı Uyuşmazlıkları
Beşinci Bölüm: Yargı Yeri Belirtilmesi Uyuşmazlıkları

ÜÇÜNCÜ KISIM: USULİ İŞLEMLER
Birinci Bölüm: Usul İşlemlerinin Genel Kuramı
İKİNCİ Bölüm: Süreler, Adli Tatil ve Eski Hale Getirme
ÜÇÜNCÜ Bölüm: Tebligat

DÖRDÜNCÜ KISIM: DAVA
Birinci Bölüm : Davanın Tarafları ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
İKİNCİ Bölüm: Dava Koşulları
ÜÇÜNCÜ Bölüm: Dava Türleri
DÖRDÜNCÜ Bölüm: Davanın Açılması
BEŞİNCİ Bölüm: Davanın Aşamaları
ALTINCI Bölüm: Dava Sırasındaki Özel Durumlar

BEŞİNCİ KISIM: İSPAT
Birinci Bölüm: Genel İspat Kuramı
İKİNCİ Bölüm: Kanıtlar

ALTINCI KISIM: GEÇİÇİ HUKUKSAL KORUMA
Birinci Bölüm :İhtiyati Tedbir
İKİNCİ Bölüm :Kanıtların Tespiti ve Diğer Geçici Hukuksal Korumalar

YEDİNCİ KISIM: DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
Birinci Bölüm :Karar
İKİNCİ Bölüm: Hüküm Verilmeksizin Davanın Sona Ermesi

SEKİZİNCİ KISIM: YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
Birinci Bölüm: Yargılama Giderleri
İKİNCİ Bölüm: Adli Yardım

DOKUZUNCU KISIM: YASA (= KANUN) YOLLARI
Birinci Bölüm: Giriş
İKİNCİ Bölüm: Türk Hukukunda Yasa Yolları

ONUNCU KISIM: HÜKMÜN AÇIKLANMASI, DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ
Birinci Bölüm: Hükmün Açıklanması (= Tavzih) ve Düzeltilmesi (= Tashih)
İKİNCİ Bölüm: Kesin Hüküm

ONBİRİNCİ KISIM: ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
Birinci Bölüm: Özel Yargılama Usulleri
İKİNCİ Bölüm: Özel Mahkemeler

ONİKİNCİ KISIM: TAHKİM
Birinci Bölüm: Tahkim Yargısına Giriş
İKİNCİ Bölüm: Tahkim Usulü

ONÜÇÜNCÜ KISIM: MAHKEME KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
Birinci Bölüm: Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi
İKİNCİ Bölüm: Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Etkisi

ONDÖRDÜNCÜ KISIM: ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
MEDENİ USUL HUKUKU SORULARI

İCRA VE İFLAS HUKUKU
Birinci Kitap: İcra Hukuku
Birinci Kısım: Giriş
İkinci Kısım: Takip Yolları
Birinci Bölüm: Haciz Yoluyla Takip

Birinci Ayrım: İLAMSIZ TAKİP
Birinci Kesim: Genel Haciz Yoluyla Takip
İkinci Kesim: Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip
Üçüncü Kesim:Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi

İkinci Ayrım:İlamlı Takip
Birinci Kesim:GİRİŞ
İkinci Kesim:İlamların İcrası

İkinci Bölüm:Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Üçüncü Kısım: İhtiyati Haciz

İkinci Kitap: İflas Hukuku

Birinci Kısım: Giriş
İkinci Kısım: İflas Yoluyla Takip
Birinci Bölüm: KOŞULLARI
İkinci Bölüm: İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım: Takipli İflas
İkinci Ayrım: Takipsiz (= Doğrudan) İflas
Üçüncü Ayrım: TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ

Üçüncü Bölüm: İflasın Ertelenmesi
Dördüncü Bölüm: İflasın Hukuksal Sonuçları
Beşinci Bölüm: İflas Tasfiyesi
Altıncı Bölüm: İflas Yasaklılıklarından Kurtulma Yolları

Üçüncü Kitap: İyileştirme (Rehabilitasyon)Hukuku

Birinci Kısım: Konkordato Hukuku
Birinci Bölüm: GENEL İLKELER
İkinci Bölüm: ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım: İflas Dışı Konkordato
İkinci Ayrım: İflas İçi (İflastan Sonra) Konkordato

Üçüncü Bölüm: Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
İkinci Kısım: Yeniden Yapılandırma Hukuku

Dördüncü Kitap: Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler
 
Birinci Kısım: Tasarrufun İptali Davaları
İkinci Kısım: İcra ve İflas Suçları

Ek: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLAYINCAYA KADAR İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ESKİ DÜZENLEME]
İCRA VE İFLAS HUKUKU SORULARI

İÇİNDEKİLER (CİLT II)
BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler
İKİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Kaynakları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İfa
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
BEŞİNCİ BÖLÜM: Borçların Sona Erme Sebepleri
ALTINCI BÖLÜM: Borç İlişkisinde Özel Durumlar
YEDİNCİ BÖLÜM: Sözleşmenin Devri, Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli)
 
BORÇLAR HUKUKU ÇIKMIŞ SORULAR

TİCARİ İŞLETME HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Olarak Ticaret Hukuku, TİCARÎ İŞLETME KAVRAMI ve TİCARÎ İŞLETME ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER
İKİNCİ BÖLÜM: Ticarî İş, Bir İşin Ticarî İş Olmasının Sonuçları ve Ticarî Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Tacir ve Esnaf
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ticarî Yargı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU SORULARI (İLGİLİ BÖLÜMLER)
ŞİRKETLER HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM: Şirketler Hukuku İle İlgili Genel Bilgiler ve Giriş
İKİNCİ BÖLÜM: Ticaret Şirketleri Hakkında Uygulanacak Genel Hükümler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Şirketler Topluluğu (Konzernler-Holdingler)

ŞİRKETLER HUKUKU SORULARI (İLGİLİ BÖLÜMLER)
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM: Neden Kıymetli Evrak Hukuku?
İKİNCİ BÖLÜM: Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kambiyo Senetleri (Ticarî Senetler)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Karşılaştırmalı Olarak Poliçe ve Bono
BEŞİNCİ BÖLÜM: Çek
ALTINCI BÖLÜM: Makbuz Senedi ve Varant
EK: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 Sayılı Çek Kanunu ile Kıymetli Evrak Hukuku Alanında Yapılan Belli Başlı Değişiklikler

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU SORULARI
DENİZ İCRA HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM: Uygulanacak Hukuk Ve Tamamlayıcı Hükümler
İKİNCİ BÖLÜM: Gemiler Hakkında
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Eşya Hakkında

DENİZ İCRA HUKUKU SORULARI

İÇİNDEKİLER (CİLT III)

YASALAR
Harçlar Kanunu
Damga Vergisi Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER
İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği

SORULAR
HARÇLAR YASASI
DAMGA VERGİSİ YASASI
KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI
İCRA VE İFLAS YASASI'NIN TATBİKİNE DAİR NİZAMNAME
HUKUK MUHAKEMELERİ YASASI YÖNETMELİĞİ
TEBLİGAT YASASI'NIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
İCRA VE İFLAS YASASI YÖNETMELİĞİ
ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard. / 2006 Alan Bilgisi Testi
Ad. Bak. İcra Md. Ve Md. Yard. / 2007 Alan Bilgisi Testi
Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard. / 2008 Alan Bilgisi Testi
Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard. / 2009 Alan Bilgisi Testi
Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard. / 2010 Alan Bilgisi Testi
Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard. / 2011 Alan Bilgisi Testi
Ad. Bak. İcra Md. ve Md. Yard. / 2012 Alan Bilgisi Testi

TARİH SORULARI
TEST I [İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİ]
TEST II [TÜRK / İSLAM DEVLETLERİ]
TEST III [OSMANLI DÖNEMİ]
TEST IV [KURTULUŞ SAVAŞI VE SONRASI]

Yayın Tarihi
ISBN 6051521442
Baskı Sayısı 8. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 2408
Cilt Tipi Ciltli
Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
Boyut 16.5 x 23.5 cm
 
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapavrupa.com/kitap/icra-mudurlugu-ve-mudur-yardimciligi-sinavlarina-hazirlik-3-cilt/345042.html"> <img src="https://img.kitapavrupa.com/v1/getImage/fn:264734/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
29,36 €
Kargoya Teslim Tarihi: SATIŞ VAR (Geçici Olarak Temin Edilemiyor)
Okuyacağım (0)
Okuyorum (0)
Okudum (0)

 
KitapAvrupa © 2021
© 2010-2021 Her Hakkı Saklıdır.